fbpx

Nemokamas pristatymas nuo 49 €

Pirkimo ir grąžinimo taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi MB „Saiko projektai“ internetine parduotuve www.biovija.lt (toliau – „BIOVIJA“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi BIOVIJA elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. BIOVIJA elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.3. BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia MB „Saiko projektai“, buveinės adresas: K. Dulksnio g. 27-2, Narsiečiai, Kauno r., juridinio asmens kodas 305704125, PVM mokėtojo kodas LT100014856414 (toliau – „Pardavėjas“). BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis BIOVIJA elektroninės parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis BIOVIJA elektronine parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 16 metų, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas, atsižvelgdamas į BIOVIJA elektroninės parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi BIOVIJA elektroninės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas BIOVIJA elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti BIOVIJA elektroninės parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.12. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti BIOVIJA elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

1.13. Pardavėjui priklauso ar Pardavėjo vardu licencijuotos visos autorinės teisės, teisės į duomenų bazes, prekių ženklus ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą BIOVIJA elektroninės parduotuvės medžiagą bei joje publikuojamą informaciją (Intelektinės nuosavybės objektai). Pirkėjai gali atsisiųsti ir atsispausdinti BIOVIJA elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektų kopijas tik dėl informacijos, taip pat asmeniniais nekomerciniais tikslais. Atsisiųsdami ir atsispausdindami BIOVIJA elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektų kopijas, Pirkėjai privalo išsaugoti į originalią medžiagą įdėtas nuorodas apie autorių teises arba kitus pranešimus apie intelektinę nuosavybę. Draudžiama be Pardavėjo sutikimo komerciniais ar verslo tikslais kopijuoti arba pritaikyti BIOVIJA elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektus, kodus, kurti archyvą ar duomenų bazę, kuri visiškai ar dalinai atitiktų Intelektinės nuosavybės objektus. Be išankstinio raštiško leidimo draudžiama naudoti BIOVIJA pavadinimą, taip pat ir platinti informaciją bei reklamuoti BIOVIJA elektroninę parduotuvę.

  1. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Apsipirkti BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje turi teisę ir Registruotas, ir Neregistruotas Pirkėjas.

2.2. Norėdamas tapti Registruotu Pirkėju, asmuo Registracijos anketoje privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, bei susipažinti su Privatumo politika. Juridinio asmens įgaliotas atstovas be vardo ir pavardės taip pat pateikia juridinio asmens pavadinimą, registracijos kodą, PVM kodą, informaciją apie banką ir banko sąskaitos numerį.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją, taip pat turi teisę kreiptis į BIOVIJA dėl savo paskyros ir visų joje pateiktų duomenų pakeitimo arba panaikinimo.

2.5. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie BIOVIJA elektroninės parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei BIOVIJA teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie BIOVIJA elektroninės parduotuvės asmeninės paskyros. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie BIOVIJA elektroninės parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.6. Registruotas Pirkėjas, pirkdamas prekes prisijungęs prie savo asmeninės paskyros, turi galimybę naudotis ypatingais BIOVIJA elektroninės parduotuvės pasiūlymais.

2.7. Norėdamas apsipirkti BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje kaip Neregistruotas Pirkėjas, asmuo turi sutikti su Taisyklėmis bei patvirtinti, kad jo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tokia apimtimi, kiek reikia užsakymo įvykdymui.

2.8. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi BIOVIJA elektroninės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.9. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra ne jaunesnis nei 16 m., vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis BIOVIJA elektroninės parduotuvės paslaugomis.

2.10. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus bei gali būti keičiamas prisijungus prie savo asmeninės paskyros.

2.11. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo, taip pat garantuoja asmens duomenų saugumą ir jų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tretiesiems asmenims informacija gali būti teikiama tik, kai tai reikalinga, siekiant įvykdyti prekių pristatymą ar kitais atvejais, kai toks atskleidimas galimas ar yra reikalingas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.12. Pardavėjas turi teisę visiškai ar iš dalies apriboti užsiregistravusių BIOVIJA elektroninės parduotuvės vartotojų prieigą prie BIOVIJA elektroninės parduotuvės. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kuriuo metu blokuoti Pirkėjo paskyrą, jei Pirkėjai nesilaiko šiose Taisyklėse apibrėžtų sąlygų ir (ar) kitų privalomų interneto svetainės taisyklių ar sąlygų.


  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pardavėjas turi teisę be išankstinio pranešimo keisti prekių kainas.

3.3. Mokėjimų būdų sąrašas pateikiamas užsakymo formavimo lange, prieš atliekant mokėjimą už perkamas prekes.

3.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.4.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.4.2. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele. Mokant už prekes Pirkėjo kreditine ar debetine kortele, Pirkėjas turi suvesti savo kortelės duomenis. Tiek suvesdamas kreditinės ar debetinės kortelės duomenis, tiek ir atsiskaitydamas kreditine ar debetine kortele, Pirkėjas BIOVIJA elektroninės parduotuvės sistemoje nepalieka duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį. Iš šio serverio BIOVIJA elektroninės parduotuvės sistemai yra grąžinama tik dalinė informacija apie sėkmingą apmokėjimą.

3.5. Pirkėjui apmokėjus prekių užsakymą, el. paštu atsiunčiamas mokėjimo ir užsakymo patvirtinimas. Registruoti Pirkėjai savo užsakymo vykdymo būseną gali sekti, prisijungę prie savo paskyros BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje, taip pat yra informuojami el. paštu. Neregistruoti Pirkėjai apie užsakymo vykdymą informuojami tik el. paštu.

3.6. Prekių užsakymas patvirtinamas ir pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą.

3.7. Negavus apmokėjimo iš Pirkėjų per numatytą terminą, prekių užsakymas automatiškai anuliuojamas.

3.8. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu tą pačią dieną, kai užsakomos prekės, taip pat ir popierinę sąskaitos versiją, kartu su pristatoma siunta.

3.9. BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje dalykinis mokėjimų partneris yra UAB „Paysera LT“ (juridinio asmens kodas 300060819).

3.12. Pristatymo kaina į prekių kainą neįskaičiuota, už prekių pristatymą taikomas papildomas mokestis. Mokesčio už pristatymą dydis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei kitų sąlygų. Prekių pristatymo būdų sąrašas su kainomis pateikiamas prekių pirkimo metu, užsakymo formavimo lange.

 

  1. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. BIOVIJA elektroninės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas kurjeris.

4.2. Prekių pristatymo paslaugų sąrašas, kainos, terminai ir sąlygos pateikiami prekių pirkimo metu užsakymo formavimo lange, prieš atliekant mokėjimą.

4.3. Pirkėjai gali rintis tokias prekių pristatymo paslaugas:

4.3.1. pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu (paprastai per 1-2 darbo dienas). Dėl išaugusio siuntų kiekio, siuntų pristatymas gali vėluoti;

4.3.2. pristatymas į siuntų atsiėmimo vietas (paprastai per 1-2 darbo dienas). Dėl išaugusio siuntų kiekio, siuntų pristatymas gali vėluoti.

4.4. Pasirinkus prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, prekės pristatomos darbo dienomis, o prekių pristatymas šeštadienį galimas tik kurjerio pasirinkimu.

4.5. Šventinėmis dienomis ir sekmadieniais prekių pristatymo paslauga neteikiama.

4.6. Pristatydamas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, kurjeris pristatymo dieną išsiunčia Pirkėjui informacinę SMS žinutę ir (ar) elektroninį laišką, kuriame pateikia informaciją apie planuojamą prekių pristatymo laiką.

4.7. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į įmones, įstaigas ar organizacijas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo. 

4.8. Prekių perdavimo metu Pirkėjas privalo pateikti asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), pagal kurį galima identifikuoti Pirkėją.

4.9. Pirkėjas turi prekes priimti pats, išskyrus atvejus, jei užsakymo formavimo metu buvo pateikta papildoma informacija, nurodant asmenį, kuriam prekė gali būti perduota. Toks asmuo prekių priėmimo metu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.10. Priimdamas/atsiimdamas prekes, Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti, ar jam perduodamos prekės atitinka užsakymą ir yra nepažeistos, bei pasirašyti prekių priėmimo-perdavimo dokumentą ar patvirtinti prekių priėmimą kitais, kurjerio rekomenduojamais būdais. Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Po dokumento pasirašymo ar kitokios prekių priėmimo-perdavimo patvirtinimo laikoma, kad prekės buvo perduotos Pirkėjui tinkamos būklės ir be pažeidimų.

4.11. Pardavėjas turi teisę, iš anksto perspėjęs Pirkėją, pakeisti prekių pristatymo laiką.

4.12. Jeigu prekių neįmanoma pristatyti Pirkėjui dėl aplinkybių, priklausančių nuo Pirkėjo (Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, Pirkėjo neįmanoma rasti nurodytu adresu, neįmanoma susisiekti su Pirkėju, iki nurodyto adreso neįmanoma nuvykti ir kt.), prekės pakartotinai nesiunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas iki kurjerio atvykimo susitarė su juo individualiai apie pakartotinį pristatymą), ir grąžinamos Pardavėjui (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

4.13. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.14. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo termino pažeidimą, jeigu termino nesilaikoma dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.15. Jeigu pasirinktas prekių pristatymo būdas į siuntų atsiėmimo vietą, apie prekių pristatymą kurjeris informuoja Pirkėją informacine SMS žinute. Prekės saugomos siuntų atsiėmimo vietoje 7 (septynias) kalendorines dienas, o po šio termino yra grąžinamos Pardavėjui.

4.16. Siuntos, kurių svoris yra didesnis nei 20 kg, į siuntų atsiėmimo vietą nepristatomos.

4.17. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį, o Pirkėjas apie tai informuojamas pranešimu el. paštu.

4.18. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, o pristatomas yra mažesnis prekių kiekis, pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas.

4.19. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog pristatymo metu nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje ar kitame prekių perdavimo-priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas prekių priėmimo metu nustato, kad pristatytos prekės yra akivaizdžiai netinkamos kokybės, jis tokių prekių gali nepriimti ir gali jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje ar kitame prekių perdavimo-priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

  1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant prekes Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už BIOVIJA elektroninėje internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

5.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  1. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje nuotoliniu būdu sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje įsigytas kokybiškas prekes, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: info@biovija.lt.

6.2. Tuo atveju, kai Pirkėjas pateikia raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjui tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

6.4. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

6.4.1. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.4.2. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.4.3. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

6.5. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

6.6. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.7. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo reikėtų kreiptis el. paštu: info@biovija.lt arba telefonu: 8-609-79354.

6.8. Grąžinant ar keičiant BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

6.9. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga, nėra tinkamai supakuota, nuimtos ir (ar) pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt., ir (ar) prekės buvo naudojamos, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.10. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių grąžinimo teise per 14 (keturiolika) dienų nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos (prekių perdavimo Pirkėjui ar atsiėmimo iš Pirkėjo pasirinktos atsiėmimo vietos).

6.11. Pardavėjas apie grąžinimo proceso eigą informuoja Pirkėją el. paštu.

6.10. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Pirkėjams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka – per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė Pardavėjui apie nuotoliniu būdu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą ir prekių grąžinimą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba, kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

6.11. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Pirkėjui tik bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą.

6.12. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis tik tuo atveju, jei grąžinamos visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis.

  1. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (info@biovija.lt) ar telefonu (8-609-79354).

  1. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).