fbpx
0
Jūsų krepšelis
0
0
Jūsų krepšelis
0

PIRKIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi MB „Saiko projektai“ internetine parduotuve www.biovija.lt (toliau – „BIOVIJA“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi BIOVIJA elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. BIOVIJA elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.3. BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia MB „Saiko projektai“, buveinės adresas: K. Dulksnio g. 27-2, Narsiečiai, Kauno r., juridinio asmens kodas 305704125, PVM mokėtojo kodas LT100014856414 (toliau – „Pardavėjas“). BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis BIOVIJA elektroninės parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis BIOVIJA elektronine parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 16 metų, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas, atsižvelgdamas į BIOVIJA elektroninės parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi BIOVIJA elektroninės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas BIOVIJA elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti BIOVIJA elektroninės parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.12. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti BIOVIJA elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

1.13. Pardavėjui priklauso ar Pardavėjo vardu licencijuotos visos autorinės teisės, teisės į duomenų bazes, prekių ženklus ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą BIOVIJA elektroninės parduotuvės medžiagą bei joje publikuojamą informaciją (Intelektinės nuosavybės objektai). Pirkėjai gali atsisiųsti ir atsispausdinti BIOVIJA elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektų kopijas tik dėl informacijos, taip pat asmeniniais nekomerciniais tikslais. Atsisiųsdami ir atsispausdindami BIOVIJA elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektų kopijas, Pirkėjai privalo išsaugoti į originalią medžiagą įdėtas nuorodas apie autorių teises arba kitus pranešimus apie intelektinę nuosavybę. Draudžiama be Pardavėjo sutikimo komerciniais ar verslo tikslais kopijuoti arba pritaikyti BIOVIJA elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektus, kodus, kurti archyvą ar duomenų bazę, kuri visiškai ar dalinai atitiktų Intelektinės nuosavybės objektus. Be išankstinio raštiško leidimo draudžiama naudoti BIOVIJA pavadinimą, taip pat ir platinti informaciją bei reklamuoti BIOVIJA elektroninę parduotuvę.

 1. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Apsipirkti BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje turi teisę ir Registruotas, ir Neregistruotas Pirkėjas.

2.2. Norėdamas tapti Registruotu Pirkėju, asmuo Registracijos anketoje privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, bei susipažinti su Privatumo politika. Juridinio asmens įgaliotas atstovas be vardo ir pavardės taip pat pateikia juridinio asmens pavadinimą, registracijos kodą, PVM kodą, informaciją apie banką ir banko sąskaitos numerį.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją, taip pat turi teisę kreiptis į BIOVIJA dėl savo paskyros ir visų joje pateiktų duomenų pakeitimo arba panaikinimo.

2.5. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie BIOVIJA elektroninės parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei BIOVIJA teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie BIOVIJA elektroninės parduotuvės asmeninės paskyros. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie BIOVIJA elektroninės parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.6. Registruotas Pirkėjas, pirkdamas prekes prisijungęs prie savo asmeninės paskyros, turi galimybę naudotis ypatingais BIOVIJA elektroninės parduotuvės pasiūlymais.

2.7. Norėdamas apsipirkti BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje kaip Neregistruotas Pirkėjas, asmuo turi sutikti su Taisyklėmis bei patvirtinti, kad jo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tokia apimtimi, kiek reikia užsakymo įvykdymui.

2.8. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi BIOVIJA elektroninės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.9. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra ne jaunesnis nei 16 m., vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis BIOVIJA elektroninės parduotuvės paslaugomis.

2.10. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus bei gali būti keičiamas prisijungus prie savo asmeninės paskyros.

2.11. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo, taip pat garantuoja asmens duomenų saugumą ir jų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tretiesiems asmenims informacija gali būti teikiama tik, kai tai reikalinga, siekiant įvykdyti prekių pristatymą ar kitais atvejais, kai toks atskleidimas galimas ar yra reikalingas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.12. Pardavėjas turi teisę visiškai ar iš dalies apriboti užsiregistravusių BIOVIJA elektroninės parduotuvės vartotojų prieigą prie BIOVIJA elektroninės parduotuvės. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kuriuo metu blokuoti Pirkėjo paskyrą, jei Pirkėjai nesilaiko šiose Taisyklėse apibrėžtų sąlygų ir (ar) kitų privalomų interneto svetainės taisyklių ar sąlygų.


 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pardavėjas turi teisę be išankstinio pranešimo keisti prekių kainas.

3.3. Mokėjimų būdų sąrašas pateikiamas užsakymo formavimo lange, prieš atliekant mokėjimą už perkamas prekes.

3.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.4.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.4.2. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele. Mokant už prekes Pirkėjo kreditine ar debetine kortele, Pirkėjas turi suvesti savo kortelės duomenis. Tiek suvesdamas kreditinės ar debetinės kortelės duomenis, tiek ir atsiskaitydamas kreditine ar debetine kortele, Pirkėjas BIOVIJA elektroninės parduotuvės sistemoje nepalieka duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį. Iš šio serverio BIOVIJA elektroninės parduotuvės sistemai yra grąžinama tik dalinė informacija apie sėkmingą apmokėjimą.

3.5. Pirkėjui apmokėjus prekių užsakymą, el. paštu atsiunčiamas mokėjimo ir užsakymo patvirtinimas. Registruoti Pirkėjai savo užsakymo vykdymo būseną gali sekti, prisijungę prie savo paskyros BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje, taip pat yra informuojami el. paštu. Neregistruoti Pirkėjai apie užsakymo vykdymą informuojami tik el. paštu.

3.6. Prekių užsakymas patvirtinamas ir pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą.

3.7. Negavus apmokėjimo iš Pirkėjų per numatytą terminą, prekių užsakymas automatiškai anuliuojamas.

3.8. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu tą pačią dieną, kai užsakomos prekės, taip pat ir popierinę sąskaitos versiją, kartu su pristatoma siunta.

3.9. BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje dalykinis mokėjimų partneris yra UAB „Paysera LT“ (juridinio asmens kodas 300060819).

3.12. Pristatymo kaina į prekių kainą neįskaičiuota, už prekių pristatymą taikomas papildomas mokestis. Mokesčio už pristatymą dydis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei kitų sąlygų. Prekių pristatymo būdų sąrašas su kainomis pateikiamas prekių pirkimo metu, užsakymo formavimo lange.

 

 1. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. BIOVIJA elektroninės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas kurjeris.

4.2. Prekių pristatymo paslaugų sąrašas, kainos, terminai ir sąlygos pateikiami prekių pirkimo metu užsakymo formavimo lange, prieš atliekant mokėjimą.

4.3. Pirkėjai gali rintis tokias prekių pristatymo paslaugas:

4.3.1. pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu (paprastai per 1-2 darbo dienas). Dėl išaugusio siuntų kiekio, siuntų pristatymas gali vėluoti;

4.3.2. pristatymas į siuntų atsiėmimo vietas (paprastai per 1-2 darbo dienas). Dėl išaugusio siuntų kiekio, siuntų pristatymas gali vėluoti.

4.4. Pasirinkus prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, prekės pristatomos darbo dienomis, o prekių pristatymas šeštadienį galimas tik kurjerio pasirinkimu.

4.5. Šventinėmis dienomis ir sekmadieniais prekių pristatymo paslauga neteikiama.

4.6. Pristatydamas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, kurjeris pristatymo dieną išsiunčia Pirkėjui informacinę SMS žinutę ir (ar) elektroninį laišką, kuriame pateikia informaciją apie planuojamą prekių pristatymo laiką.

4.7. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į įmones, įstaigas ar organizacijas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo. 

4.8. Prekių perdavimo metu Pirkėjas privalo pateikti asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), pagal kurį galima identifikuoti Pirkėją.

4.9. Pirkėjas turi prekes priimti pats, išskyrus atvejus, jei užsakymo formavimo metu buvo pateikta papildoma informacija, nurodant asmenį, kuriam prekė gali būti perduota. Toks asmuo prekių priėmimo metu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.10. Priimdamas/atsiimdamas prekes, Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti, ar jam perduodamos prekės atitinka užsakymą ir yra nepažeistos, bei pasirašyti prekių priėmimo-perdavimo dokumentą ar patvirtinti prekių priėmimą kitais, kurjerio rekomenduojamais būdais. Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Po dokumento pasirašymo ar kitokios prekių priėmimo-perdavimo patvirtinimo laikoma, kad prekės buvo perduotos Pirkėjui tinkamos būklės ir be pažeidimų.

4.11. Pardavėjas turi teisę, iš anksto perspėjęs Pirkėją, pakeisti prekių pristatymo laiką.

4.12. Jeigu prekių neįmanoma pristatyti Pirkėjui dėl aplinkybių, priklausančių nuo Pirkėjo (Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, Pirkėjo neįmanoma rasti nurodytu adresu, neįmanoma susisiekti su Pirkėju, iki nurodyto adreso neįmanoma nuvykti ir kt.), prekės pakartotinai nesiunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas iki kurjerio atvykimo susitarė su juo individualiai apie pakartotinį pristatymą), ir grąžinamos Pardavėjui (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

4.13. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.14. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo termino pažeidimą, jeigu termino nesilaikoma dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.15. Jeigu pasirinktas prekių pristatymo būdas į siuntų atsiėmimo vietą, apie prekių pristatymą kurjeris informuoja Pirkėją informacine SMS žinute. Prekės saugomos siuntų atsiėmimo vietoje 7 (septynias) kalendorines dienas, o po šio termino yra grąžinamos Pardavėjui.

4.16. Siuntos, kurių svoris yra didesnis nei 20 kg, į siuntų atsiėmimo vietą nepristatomos.

4.17. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį, o Pirkėjas apie tai informuojamas pranešimu el. paštu.

4.18. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, o pristatomas yra mažesnis prekių kiekis, pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas.

4.19. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog pristatymo metu nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje ar kitame prekių perdavimo-priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas prekių priėmimo metu nustato, kad pristatytos prekės yra akivaizdžiai netinkamos kokybės, jis tokių prekių gali nepriimti ir gali jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje ar kitame prekių perdavimo-priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant prekes Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už BIOVIJA elektroninėje internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

5.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 1. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje nuotoliniu būdu sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje įsigytas kokybiškas prekes, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: [email protected].

6.2. Tuo atveju, kai Pirkėjas pateikia raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjui tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

6.4. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

6.4.1. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.4.2. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.4.3. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

6.5. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

6.6. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.7. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo reikėtų kreiptis el. paštu: [email protected] arba telefonu: 8-609-79354.

6.8. Grąžinant ar keičiant BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

6.9. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga, nėra tinkamai supakuota, nuimtos ir (ar) pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt., ir (ar) prekės buvo naudojamos, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.10. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti BIOVIJA elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių grąžinimo teise per 14 (keturiolika) dienų nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos (prekių perdavimo Pirkėjui ar atsiėmimo iš Pirkėjo pasirinktos atsiėmimo vietos).

6.11. Pardavėjas apie grąžinimo proceso eigą informuoja Pirkėją el. paštu.

6.10. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Pirkėjams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka – per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė Pardavėjui apie nuotoliniu būdu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą ir prekių grąžinimą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba, kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

6.11. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Pirkėjui tik bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą.

6.12. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis tik tuo atveju, jei grąžinamos visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis.

 1. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu ([email protected]) ar telefonu (8-609-79354).

 1. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).

Naudojame slapukus siekdami suasmeninti turinį ir skelbimus, teikti socialinės žiniasklaidos funkcijas ir analizuoti srautą. Taip pat dalijamės informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine su savo socialinės žiniasklaidos, reklamos ir analizės partneriais.

View more
Cookies settings
SUTINKU
Privatumo politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
PRIVATUMO POLITIKA BENDROJI INFORMACIJA Ši privatumo politika nustato MB „Saiko projektai“, juridinio asmens kodas 305704125, buveinės adresas K. Dulksnio g. 27-2, Narsiečiai, Kauno r., elektroninio pašto adresas [email protected] (toliau – Duomenų valdytojas arba Valdytojas), vykdomo interneto svetainės www.biovija.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką. Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje. Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys perduodami Valdytojo duomenų tvarkytojams, teikiantiems interneto svetainės talpinimo bei priežiūros paslaugas. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje. Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:
 • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
 • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
 • sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos puslapių, dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai;
 • suteikti statistinę (lankytojų neidentifikuojančią), informaciją apie interneto svetainės lankytojus trečiosioms šalims (Google ir kt.).
Interneto svetainėje yra naudojami trečiųjų šalių: Facebook ir Instagram įskiepiai, į kuriuos yra įdiegti ir slapukai. Informaciją apie trečiųjų šalių naudojamų slapukų funkcijas ir jų renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo/slapukų politikose. Sužinoti, kokie konkretūs slapukai buvo įrašyti jums apsilankius interneto svetainėje, galite patikrinę savo naršyklės nustatymus. Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei. Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais. Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org. KOMUNIKACIJOS TIKSLU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą užklausą ir išsaugoti komunikacijos įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:
 • susisiekiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys;
 • siunčiant laišką interneto svetainėje nurodytu Valdytojo buveinės adresu, tvarkomas siuntėjo vardas, pavardė, adresas, laiško gavimo data bei laiške nurodyta informacija;
 • paklausimą pateikiant per svetainėje esančią paklausimo formą (https://biovija.lt/index.php/contact-us/), tvarkomas paklausimą pateikusio asmens vardas, elektroninio pašto adresas, paklausimo data, laikas, paklausimo turinys;
 • susisiekiant per socialinio tinklo Facebook ar Instagram paskyrą, tvarkomas vartotojo vardas, pavardė ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.
Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys bei tolimesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą, bet ne ilgiau kaip 2 metus nuo šių duomenų gavimo dienos.
Paklausimą siunčiant per socialinio tinklo Facebook ar Instagram paskyrą, jūsų pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti šio socialinio tinklo valdytojams ir kitiems asmenims, su kuriais socialinio tinklo Facebook ar Instagram valdytojai dalinasi asmens duomenimis. Siekdami gauti išsamesnę informaciją, susipažinkite su socialinio tinklo Facebook ar Instagram privatumo politika.
Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA. REGISTRACIJOS INTERNETO SVETAINĖJE PATVIRTINIMO IR SUKURTOS ASMENINĖS PASKYROS ADMINISTRAVIMO TIKSLU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS Valdytojas sudaro galimybę kiekvienam interneto svetainės lankytojui užsiregistruoti svetainėje bei sukurti asmeninę paskyrą su tikslu patogiau naudotis Valdytojo teikiamomis paslaugomis (elektronine parduotuve), Valdytojas, administruodamas šias paskyras, tvarko šiuos asmenų duomenis:
 • susikuriant asmeninę paskyrą (registracijos interneto svetainėje metu), tvarkomas vardas, pavardė, adresas, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, slaptažodis, registracijos data, laikas;
 • prisijungiant prie sukurtos asmeninės paskyros, tvarkomas vartotojo vardas, elektroninio pašto adresas, slaptažodis, prisijungimų data, laikas;
 • atliekamų užsakymų elektroninėje parduotuvėje duomenys (istorija).
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas sukurti asmeninę paskyrą. Registracijos ir prisijungimo duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio aktyvaus veiksmo interneto svetainėje arba iki asmeninę paskyrą susikūrusiems asmenims panaikinant (ištrinant) šią paskyrą patiems. Duomenys, gauti patvirtinant užsakymus per elektroninę parduotuvę, saugomi 10 metų nuo pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo pabaigos. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA. ATSILIEPIMŲ PATEIKIMO IR ADMINISTRAVIMO TIKSLU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS Kiekvienas prisijungęs prie savo paskyros asmuo gali palikti atsiliepimą apie Valdytojo teikiamas paslaugas ir (ar) parduodamas prekes. Paliekant atsiliepimą, interneto svetainėje bus matomas atsiliepimą pateikusio asmens slapyvardis ir jo atsiliepimo turinys. Valdytojas, administruodamas atsiliepimus, tvarko šiuos asmenų duomenis:
 • atsiliepimą pateikusio asmens vardas, pavardė, atsiliepimo data ir laikas, atsiliepimo turinys.
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas pateikti atsiliepimą. Atsiliepimai bus matomi iki tol, kol bus prekiaujama atitinkama prekę ir (ar) teikiamos atitinkamos paslaugos, bet ne ilgiau nei 10 metų nuo atsiliepimo pateikimo dienos. Atsiliepimą pateikęs asmuo turi teisę bet kada jį panaikinti (ištrinti), prisijungdamas prie savo paskyros arba kreipdamasis dėl atsiliepimo panaikinimo (ištrynimo) į Valdytoją. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA. ELEKTRONINĖS PREKYBOS VYKDYMO, PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARČIŲ PER ELEKTRONINĘ PARDUOTUVĘ SUDARYMO IR VYKDYMO TIKSLU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS Tikslu sudaryti ir įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, naudojant Valdytojo elektroninę parduotuvę, Valdytojas tvarko šiuos pirkėjų asmens duomenis:
 • vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
 • su prekių elektroninėje parduotuvėje užsakymu susijusią informaciją (mokėjimo data, pasirinktos prekės, kainos, kiekiai, mokėjimo būdas, kita atsiskaitymo informacija, suteiktos nuolaidos, banko sąskaitos numeris);
 • informaciją apie pristatymo vietą.
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – siekis įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį. Tuo atveju, jeigu sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, tvarkomi juridinio asmens atstovo, sudariusio sutartį, vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas. Aukščiau nurodyti duomenys saugomi 10 metų nuo pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo pabaigos. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA. TIESIOGINĖ RINKODARA Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsisakyti naujienas apie Valdytojo vykdomą veiklą, naujus prekių pasiūlymus, akcijas, gimtadienio pasiūlymus ir kitą panašaus pobūdžio informaciją (užsiprenumeruoti naujienlaiškį), įvesdamas savo elektroninio pašto adresą interneto svetainėje esančioje naujienlaiškio užsakymo formoje. Naujienlaiškio prenumeratoriaus asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – prenumeratoriaus sutikimas gauti naujienlaiškius. Kai naujienlaiškis užsakomas naudojantis interneto svetaine, naujienlaiškio siuntimo tikslu yra naudojamas tik prenumeratoriaus elektroninio pašto adresas. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys bus perduodami duomenų tvarkytojams – marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms. Naujienlaiškio prenumeratoriai gali bet kada atsisakyti Valdytojo naujienlaiškio paspausdami jame esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu [email protected]. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi 10 metų nuo naujienlaiškio prenumeratos. Informacija apie prenumeratą (sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais) yra saugoma dar vienerius metus nuo naujienlaiškių siuntimo pabaigos. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA                                                   TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA   Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:
ü  Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis Teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu [email protected] (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Pateikiant prašymą susipažinti su asmens duomenis, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų, su kuriais prašote susipažinti, kategorijos. Pateikiant prašymą ištaisyti netikslius ar neteisingus asmens duomenis, prašyme turi būti nurodyta, kokius asmens duomenis prašote ištaisyti.
ü  Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis
ü  Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu [email protected] (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
ü  Teisę į duomenų perkeliamumą Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu [email protected] (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.
ü  Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys Verslo klientai ir jų atstovai fiziniai asmenys, kurių atžvilgiu tiesioginė rinkodara yra vykdoma be jų sutikimo, teisę nesutikti įgyvendina pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu [email protected]. Visais kitais atvejais išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas yra viršesnis už Valdytojo.
ü  Teisė reikalauti ištrinti duomenis Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu [email protected] (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos ištrina atitinkamus asmens duomenis arba atsisako patenkinti prašymą ir raštu nurodo atsisakymo priežastis.
ü  Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų.
 
Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.
KONTAKTAI Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:
MB „Saiko projektai“ Kodas 305704125 K. Dulksnio g. 27-2, Narsiečiai, Kauno r. Tel. +370 609 79354 El. paštas [email protected]  
Save settings
Cookies settings